gammanorm®

Humant normalt immunglobulin (SCIg)

gammanorm® 165 mg/ml injektionsvätska, lösning för subkutan eller intramuskulär administrering. Intramuskulär injektion måste dock ges av läkare eller sjuksköterska.

 
Indikationer

Substitutionsterapi hos vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • Primära immunbristsyndrom med nedsatt antikroppsproduktion.

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk

  lymfatisk leukemi (KLL) hos vilka profylaktisk antibiotikabehandling har misslyckats eller är

  kontraindicerad.

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt

  myelom (MM).

 • Hypogammaglobulinemi hos patienter före och efter allogen hematopoetisk

  stamcellstransplantation (HSCT).

 
Kontraindikationer
 • Överkänslighet mot humant immunglobulin eller mot något hjälpämne.

 • gammanorm® får ej ges intravaskulärt.

 • Det får inte heller ges intramuskulärt till patienter med svår trombocytopeni och andra hemostasrubbningar.

gammanorm® marknadsförs i förpackningsstorlekarna 6 ml, 10 ml, 20 ml och 48 ml samt i multiförpackningarna 10 x 10 ml och 10 x 20 ml.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: J06BA01.

Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-09. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.