octaplasLG®

Standardiserad plasma för transfusion

octaplasLG® är en virusinaktiverad ABO-blodgruppsspecifik infusionsvätska, lösning för transfusion.

Indikationer
  • Komplex brist på koagulationsfaktorer såsom koagulopati på grund av svår leversvikt eller massiv transfusion.

  • Som ersättning vid brist på koagulationsfaktor vid akuta situationer då ett specifikt koagulationsfaktorkoncentrat såsom faktor V eller XI ej är tillgängligt eller när en exakt laboratoriediagnos inte är möjlig.

  • För att snabbt upphäva effekten av orala antikoagulantia (kumarin eller indanedion), när ett protrombinkomplexkoncentrat inte är tillgängligt för användning eller när behandling med K-vitamin är otillräcklig på grund av nedsatt leverfunktion eller vid akuta situationer.

  • Vid potentiellt farliga blödningar i samband med fibrinolysbehandling, t ex med vävnadsplasminogenaktivatorer, hos patienter som inte svarar på konventionell behandling.

  • I samband med plasmabyte vid t ex trombotisk trombocytopen purpura (TTP).

 
Kontraindikationer
  • IgA-brist med kända antikroppar mot IgA.

  • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne eller restprodukter från tillverkningsprocessen.

  • Svår protein S-brist.

octaplasLG® finns i förpackningsstorleken 200 ml per påse, och innehåller 45-70 mg humant plasmaprotein/ml.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B05AA.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-11-08. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.