header image

Immunbrist

Primär immunbrist

Vissa personer har en defekt i sitt immunförsvar som innebär att deras antikroppsproduktion helt eller delvis uteblir (primär immunbrist). Detta innebär att de blir mycket mottagliga för framför allt bakteriella infektioner och dessutom har svårt att bekämpa de infektioner som de drabbas av. De får långdragna infektioner och upprepade lunginflammationer. På sikt kan de få kroniska skador i luftvägar och lungor.

 

Genom regelbunden tillförsel av läkemedel innehållande immunglobulin kan deras motståndskraft mot infektioner förbättras avsevärt och risken för kroniska skador undvikas.

 

Immunglobuliner kan ges intravenöst, subkutant eller intramuskulärt. Subkutan behandling med immunglobuliner kan administreras i hemmet av patienterna själva, varför den ofta föredras. Med subkutan behandling sker ofta infusionen cirka en gång per vecka, medan intravenöst immunglobulin ges cirka en gång per månad och administreras på sjukhus av en sjuksköterska. Intramuskulär behandling ges vanligtvis också på sjukhus men används mer sällan idag.

 

Extern länk till >> Primär Immunbrist Organisationen, PIO – en organisation för personer med primär immunbrist, deras anhöriga och andra intresserade.

 

Sekundär immunbrist
Immunbrist kan också vara sekundär. Då finns en annan bakomliggande orsak eller sjukdom som hämmar immunförsvaret, till exempel en svår och långvarig infektion såsom HIV. Andra sjukdomar som kan ge immunbrist är t ex tumörsjukdomar såsom kronisk lymfatisk leukemi och multipelt myelom. Behandling med immunsupprimerande läkemedel kan också orsaka sekundär immunbrist.

Octapharmas läkemedel för behandling av immunbristsjukdomar är:Minimiinformation

gammanorm® 165 mg/ml injektionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin) för subkutan eller intramuskulär administrering. Intramuskulär injektion måste ges av läkare eller sjuksköterska. Indikationer: Substitutionsterapi hos vuxna och barn (i åldern 0 till 18 år) vid primära immunbristsyndrom som medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immundefekt (CVID), svåra kombinerade immundefekter eller IgG subklassbrist med upprepade infektioner. Substitutionsbehandling vid kronisk lymfatisk leukemi eller myelom med svår sekundär hypogammaglobulinemi och recidiverande bakteriella infektioner. Kontraindikationer: Överkänslighet mot humant immunglobulin eller mot något hjälpämne. gammanorm® får ej ges intravenöst. Gammanorm får inte ges intramuskulärt till patienter med svår trombocytopeni och andra hemostasrubbningar. Receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: J06BA01. Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-09. För ytterligare information, se www.fass.se.
Minimiinformation
octagam® 50 mg/ml infusionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin) för intravenös administrering. Indikationer: Substitutionsterapi vid: Primära immunbristsyndrom såsom: medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immundefekt (CVID), svåra kombinerade immundefekter, Wiskott Aldrichs syndrom. Myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med allvarlig sekundär hypogammaglobulinemi och upprepade infektioner. Barn med medfödd AIDS och upprepade infektioner. Immunmodulering vid: Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), hos barn eller vuxna med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter, Guillain-Barrés Syndrom och Kawasakis sjukdom. Kontraindikationer: Överkänslighet mot någon av de ingående komponenterna. Överkänslighet mot homologa immunglobuliner, särskilt i de mycket sällsynta fall av immunglobulin A (IgA)- brist när patienten har antikroppar mot IgA. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BA02. Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-12. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

 


Minimiinformation

octagam® 100 mg/ml infusionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin) för intravenös administrering. Indikationer: Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid: Primära immunbristsyndrom med nedsatt produktion av antikroppar. Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, för vilka antibiotikaprofylax har misslyckats. Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipla meylom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering. Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT). Medfödd AIDS med upprepade bakterieinfektioner. Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid: Primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter, Guillain-Barrés syndrom, Kawasakis sjukdom och Kronisk imflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP). Erfarenhet av användning av intravenösa immunglobuliner till barn med CIDP är begränsad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Octagam. Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BA02. Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-26. För ytterligare information, se www.fass.se.