header image

Immunbrist

Primär immunbrist

Vissa personer har en defekt i sitt immunförsvar som innebär att deras antikroppsproduktion helt eller delvis uteblir (primär immunbrist). Detta innebär att de blir mycket mottagliga för framför allt bakteriella infektioner och dessutom har svårt att bekämpa de infektioner som de drabbas av. De får långdragna infektioner och upprepade lunginflammationer. På sikt kan de få kroniska skador i luftvägar och lungor.

 

Genom regelbunden tillförsel av läkemedel innehållande immunglobulin kan deras motståndskraft mot infektioner förbättras avsevärt och risken för kroniska skador undvikas.

 

Immunglobuliner kan ges intravenöst, subkutant eller intramuskulärt. Subkutan behandling med immunglobuliner kan administreras i hemmet av patienterna själva, varför den ofta föredras. Med subkutan behandling sker ofta infusionen cirka en gång per vecka, medan intravenöst immunglobulin ges cirka en gång per månad och administreras på sjukhus av en sjuksköterska. Intramuskulär behandling ges vanligtvis också på sjukhus men används mer sällan idag.

 

Extern länk till >> Primär Immunbrist Organisationen, PIO – en organisation för personer med primär immunbrist, deras anhöriga och andra intresserade.

 

Sekundär immunbrist
Immunbrist kan också vara sekundär. Då finns en annan bakomliggande orsak eller sjukdom som hämmar immunförsvaret, till exempel en svår och långvarig infektion såsom HIV. Andra sjukdomar som kan ge immunbrist är t ex tumörsjukdomar såsom kronisk lymfatisk leukemi och multipelt myelom. Behandling med immunsupprimerande läkemedel kan också orsaka sekundär immunbrist.

Octapharmas läkemedel för behandling av immunbristsjukdomar är:

gammanorm® är ett immunglobulin för intramuskulärt eller subkutant bruk, som används för behandling av patienter med primär immunbrist. gammanorm är en färdigberedd lösning och ges oftast subkutant (under huden) med hjälp av infusionspump. Patienten kan själv sköta sin behandling i hemmet. gammanorm är SD-behandlat för att uppnå hög virussäkerhet. 

Fass-text för sjukvårdspersonaloctagam® 5%
är ett immunglobulin för intravenöst bruk, som används för substitutionsbehandling vid primär immunbrist och för immunmodulering vid vissa autoimmuna sjukdomar. octagam 5% är en färdigberedd lösning, som kan förvaras i rumstemperatur (24 mån). En långtidsuppföljning, som genomförts i Tyskland, bekräftar preparatets goda tolerabilitet *. octagam 5% är SD-behandlat och inkuberat vid lågt pH för att uppnå hög virussäkerhet. 

Fass-text för sjukvårdspersonal 

*) Debes A et al. Tolerability and safety of the intravenous immuno-
globulin Octagam® : a 10-year prospective observational study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007; 16: 1038-1047


octagam® 10%
är ett immunglobulin för intravenöst bruk, som används för substitutionsbehandling vid primär immunbrist och för immunmodulering vid vissa autoimmuna sjukdomar. octagam 10% är en färdigberedd lösning, som ska förvaras i rumstemperatur (3 mån) eller i kylskåp (24 mån). octagam 10% är SD-behandlat och inkuberat vid lågt pH för att uppnå hög virussäkerhet. 

Fass-text för sjukvårdspersonal