header image

Avfall

Det avfall som uppkommer från de olika verksamheterna källsorteras. Specialavfallet, dvs det avfall som inte räknas som hushållsavfall eller industriavfall, uppdelas i farligt avfall, icke farligt avfall och genmodifierat material. De största avfallsvolymerna är riskavfall som går till förbränning, brännbart plastavfall samt deponiavfall.

 

Kvalitetskraven på produktinnehållande glasflaskor är höga och av det skälet sker viss kassation av glasflaskor. Det genereras också byggavfall från byggarbeten på området.


Emissioner

Verksamheten på Kungsholmen medför att kemikalier tillförs processavloppet på tomten. Avloppet förs vidare till den interna avloppsstationen där pH justering sker innan det går vidare till kommunalt avlopp och reningsverk. Vi håller kontroll på syreförbrukande ämnen och utloppsflöden genom provtagning på utgående strömmar.

Vissa ämnen är inte lämpliga att tillföra processavloppet. Dessa vätskeströmmar leds istället till en uppsamlingstank som töms regelbundet och transporteras bort för omhändertagande.

 

Det mesta arbetet med kemikalier i tillverkningen sker i slutna processer, men vissa moment som desinfektion och disk med etanol sker i ventilerade utrymmen som medför små emissioner via ventilationsanläggningarna till omgivningsluften. Etanol bidrar mycket ringa till bildning av marknära ozon och luktar heller inte märkbart i närområdet.

 

Från etanolåtervinningsanläggningen emitteras mycket liten mängd till omgivande luft. Den aldehydfraktion som bildas och vars innehåll består av ämnen med låga lukttrösklar hålls innesluten under destillationsprocessen och vidare avfallshantering.

 

Tillbaka