header image

Resursanvändning

Företagets främsta råvara för läkemedelstillverkning är human blodplasma. Råvaran är värdefull vilket har medfört att en optimerad tillverkningsprocess utvecklats under åren. Höga utbyten och liten kassation av produkt medför att avfallsmängderna hålls nere. Det biologiska restmaterialet omhändertas i avfallshanteringen eller kan tillföras det interna processavloppet och den egna avloppsstationen där det behandlas innan det går vidare till kommunalt reningsverk.

 

Kemikalier som används i processen är främst lut och syror, samt rengöringskemikalier som hanteras slutet i tankar eller släpps på kontrollerat sätt till processavloppet med efterföljande behandling.

 

Ett antal hjälpämnen tillsätts läkemedlen. Förbrukningen är låg och eftersom de ingår i den färdiga produkten genererar de små avfallsmängder.

 

Tillverkningsprocessen innebär också hantering av etanol. Av miljö- och kostnadsbesparingsskäl har en återvinningsanläggning för etanol installerats. Cirka 85 % av den använda etanolen kan återanvändas.

 

Verksamheten använder kommunalt vatten och vi följer förbrukningen noga via flödesmätning i den interna avloppsstationen och genom vattendebiteringen från Stockholm Vatten & Avfall.

  

Tillbaka