Plasmabaserad tillverkning

Octapharma samlar in blodplasma som sedan används för att tillverka livräddande läkemedel.

Varje plasmabaserad behandling som vi tar fram genomgår kontroll, fraktionering, rening, virusinaktivering och inspektion innan den används till att förändra och rädda liv för miljontals patienter världen över.

Plasmabaserade läkemedel används mot sällsynta, genetiska och kroniska sjukdomar som hemofili och immunbrist. De används även inom intensivvården till trauma- och brännskadepatienter, stora operationer, cancerbehandling och organtransplantationer.

PLASMAGIVNING

Identifiering

Plasmagivarens identitet verifieras och uppgifterna behandlas i vårt registreringssystem för plasmagivare.

För att få ge plasma måste man vara minst 18 år gammal, väga minst 50 kg och vara fullt frisk.

Screening

Innan man kan ge plasma får man fylla i en hälsodeklaration och genomgå en undersökning.

Tappning

Att lämna plasma tar 45 till 90 minuter. Mellan 300 och 880 ml plasma tas varje gång.

Spårning

Varje plasmaenhet märks med en streckkod så att man när som helst kan spåra den till givaren.

Testning

Plasman testas för virus som hepatit, hiv och parvovirus B19.

Single donation control

Visuell inspektion

Som ett första steg inspekteras varje plasmaenhet visuellt.

Skanning

Efter den visuella inspektionen skannas streckkoden på enheten, och samtliga plasmakoder lagras i Octapharmas produktionsdatasystem.

Förvaring

Plasman förvaras i frys vid -25 °C.

Kontroller av plasma som används i produktionen

Single donation control (SDC) är grunden för spårbarheten i all plasma från våra givare. Här får du veta mer om processen av Annabelle, som jobbar på vår anläggning i Lingolsheim i Frankrike.

FRAKTIONERING

Bearbetning av plasma

Biokemiska processer som separerar plasman i dess beståndsdelar för att få fram de proteiner som behövs till Octapharmas produkter.

Separering av plasmaproteiner

Fraktionering innebär att man separerar plasmaproteinerna genom att påverka deras löslighet med hjälp av förändringar i etanolkoncentrationen, pH-värdet och temperaturen. Olika proteiner separeras under olika förhållanden. Knuth Litke, fraktioneringsansvarig på Springe-anläggningen i Tyskland, berättar mer i sin video.

RENING OCH AVLÄGSNANDE/INAKTIVERING AV VIRUS

Reningsprocesser

Vi använder olika processer för att filtrera bort kontaminerande ämnen och patogener:

  • Utfällning

  • Ultra-/diafiltrering

  • Kromatografi

Virussäkring

Vi använder följande processer för att ta bort eller inaktivera virus:

  • Solvent detergent

  • Nanofiltrering

  • Värmebehandling

Reningsprodukter

Medan processoperatören Thomas renar våra produkter under sitt nattskift på produktionsanläggningen i Stockholm förklarar han hur processen går till:

Vid finfraktioneringen tar vi de mellanprodukter som vi får fram vid basfraktioneringen och renar dem till slutprodukter.

I den här videon får du veta mer om hur mellanprodukterna renas och omvandlas till färdiga produkter.

FYLLNING/SLUTPRODUKT

Fyllningsprocessen

Octapharma investerar i ny, toppmodern fyllningsutrustning till våra produktionsanläggningar. Syftet är att skapa helautomatiserade fyllningslinjer som ökar kapaciteten så att vi i slutändan kan tillverka fler läkemedel till våra patienter. I den här videon får du träffa Sara från vår produktionsanläggning i Stockholm, som berättar varför det är så viktigt för patientsäkerheten att utesluta mänsklig kontakt ur fyllningsprocessen.

VISUELL INSPEKTION OCH Packning

Visuell inspektion

Slutprodukten inspekteras med avseende på kontamination och skador och godkänns enligt myndighetskraven.

Packning

Produkterna packas i lådor och förvaras i kyl- eller frysrum vid de temperaturer som krävs.

KVALITETSKONTROLL

Testning

Varje batch med färdiga produkter testas i förhållande till regelefterlevnad och patientsäkerhet. Samtliga specificerade parametrar testas till hundra procent.

Granskning

Hundraprocentig granskning av samtliga parametrar i processen.

Internt frisläppande

Om samtliga krav har uppfyllts följer internt frisläppande av batchen.

Ny verifiering

Prover från varje plasmapool verifieras på nytt så att de är fria från virusmarkörer och virus-DNA/RNA.

Extern testning

Tillverkningssatserna testas dessutom externt och frisläpps av ett officiellt kontrollaboratorium för läkemedel (Official Medicine Control Laboratory, OMCL).

Extern kontroll

För att batchen med färdiga produkter ska kunna frisläppas krävs en extern kontroll av att samtliga definierade kriterier uppfylls. Därefter kan läkemedlet användas av patienter.

Testar kvaliteten med hjälp av analysmetoder

Att testa kvaliteten med hjälp av analysmetoder är den huvudsakliga uppgiften för vår Quality Control Analytics-avdelning. – Vårt jobb går ut på att testa slutliga behållare, intermediat, prover som tas under pågående process och stabilitetsprover, berättar Bernhard, som är senior tekniker vid vår anläggning i Wien i Österrike. I den här videon berättar han mer om hur det går till.

Patienter

Hjälp till den som behöver

Patienter över hela världen är beroende av våra produkter för att kunna leva ett normalt liv.

  • Över en miljon människor i världen lever med blödningsrubbningar som hemofili.

  • Fler än 300 immunsjukdomar behandlas med våra produkter.

  • Det behövs 1 200 plasmagivningar för att förse en vuxen patient med svår hemofili A med profylaxbehandling under ett år.