fibryga®

Humant fibrinogen

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

fibryga® Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

Indikationer
  • Behandling av blödningar samt perioperativ profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi med känd blödningsbenägenhet.

  • Som kompletterande behandling vid hantering av okontrollerad svår blödning hos patienter med förvärvad hypofibrinogenemi under kirurgiska ingrepp.

Kontraindikation
  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

fibryga® innehåller 1 g humant fibrinogen. Efter beredning med medföljande 50 ml vatten för injektionsvätska, blir koncentrationen cirka 20 mg/ml.

Läkemedlet är receptbelagt. ATC-kod: B02BB01.

Datum för översyn av produktresumén 2019-11-19. För ytterligare information, se www.fass.se.

Instruktioner för beredning av fibryga®

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.