ocplex®

Humant protrombinkomplex

ocplex® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

Indikationer
  • Behandling av blödning och perioperativ blödningsprofylax vid förvärvad brist på protrombinkomplexets koagulationsfaktorer, såsom brist orsakad av behandling med vitamin K-antagonister eller vid överdosering av vitamin K-antagonister, när snabb korrigering av bristen krävs.

  • Behandling av blödning och perioperativ profylax vid medfödd brist på de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna II och X, när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå.

 
Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  • Känd allergi mot heparin eller anamnes på heparininducerad trombocytopeni.

  • Individer som har IgA-brist och konstaterade antikroppar mot IgA.

ocplex® finns i styrkorna 500 IE och 1000 IE och löses upp med den medföljande vätskan (20 ml for ocplex® 500 IE och 40 ml för ocplex 1000 IE®)

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B02BD01.

Datum för översyn av produktresumén: 2020-05-15. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.