octanate LV®

Human plasma-deriverad koagulationsfaktor VIII

octanate LV® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

Indikationer
  • Behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII).

  • Preparatet innehåller inte von Willebrandfaktor i farmakologiskt effektiva mängder och är därför inte indicerat vid von Willebrands sjukdom.

Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

octanate LV® finns i styrkorna 500 IE och 1000 IE som båda löses upp i 5 ml medföljande vätska, vilket ger koncentrationerna 100 IE/ml och 200 IE/ml. octanate LV® innehåller dessutom bärarproteinet von Wíllebrandfaktorn. Styrkan 500 IE innehåller ≤ 60 IE VWF:RCo per ml och styrkan 1000 IE innehåller ≤ 120 IE VWF:RCo per ml.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: B02BD02.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-02-25. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.