header image

von Willebrands sjukdom

En annan ärftlig blödarsjukdom kallas von Willebrands sjukdom (VWS). Den kan drabba såväl kvinnor som män och utmärks genom framför allt blödningar i slemhinnorna. Den behandlas genom faktor VIII-koncentrat som också innehåller von Willebrandfaktorn (VWF). Nedärvningen av von Willebrands sjukdom är komplex, och sjukdomens svårighetsgrad varierar mellan olika individer.

Sjukdomen delas in i olika typer efter svårighetsgrad, där typ 1 är den mildaste formen och typ 3 den svåraste. Den vanligaste formen är VWS typ 1, medan den svåraste formen (typ 3) är minst vanlig. Personer med VWS typ 1 kan i många fall vara ovetande om sin sjukdom, då de kanske först drabbas av blödningsproblem efter t ex trauma, kirurgi eller tandutdragning. Patienter med VWS typ 2 och typ 3 kan drabbas av spontana blödningar, t ex i leder och muskler, men även näsblödningar och blödningar från mun och magsäck kan förekomma. Kvinnor med VWS lider ofta av ovanligt svåra och långdragna menstruationsblödningar. 

 Octapharmas läkemedel för behandling av von Willebrands sjukdom är:

 Minimiinformation

wilate® (human koagulationsfaktor VIII och von Willebrandfaktor) 500 IE VWF/500 IE FVIII och 1000 IE VWF/1000 IE FVIII, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Indikationer: Profylax och behandling av blödningsepisod eller kirurgisk blödning vid von Willebrands sjukdom, när behandling med desmopressin (DDAVP) inte ger önskad effekt eller är kontraindicerad. Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A. Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något av hjälpämnena. Receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: B02BD06. Datum för översyn av produktresumén: 2018-05-03. För ytterligare information, se www.fass.se