header image

Intensivvård

Albumin är det protein som förekommer i störst mängd i plasma. Det binder vatten och upprätthåller en stor del av det kolloidosmotiska trycket. Vid stora blodförluster blir albuminförlusten stor och risk för hypovolemi  föreligger.  Albumin ges för att behandla hypovolemi och för att bibehålla cirkulerande blodvolym. En annan viktig egenskap hos albumin är att transportera olika ämnen, som t ex fettsyror, hormoner och läkemedel.

 

Antitrombin är blodets viktigaste koagulationshämmare. Patienter med ärftlig antitrombinbrist kan  behandlas profylaktiskt  eller terapeutiskt med antitrombin vid kliniska risksituationer för blodpropp (t ex vid kirurgi eller i samband med förlossning). Antitrombinbehandling kan även ges vid förvärvad antitrombinbrist som vid heparinresistens associerad med låga antitrombinnivåer t ex vid operation med stöd av hjärtlungmaskin.


För att akut behandla eller förebygga blödning orsakad av behandling med blodförtunnande vitamin K-antagonister, t ex warfarin, används protrombinkomplexkoncentrat som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII,  IX och X. Det kan också användas för att behandla eller förebygga blödning vid medfödd brist på någon av de ingående protrombinkomplexets faktorer när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå.

 

Vid andra komplicerade intensivvårdstillstånd krävs tillförsel av många av de faktorer som finns i plasma, varför plasma ges som transfusion. Det kan t ex handla om komplex koagulationsfaktorbrist i samband med massiva blödningar eller svår leversvikt. Octapharmas virusinaktiverade och standardiserade plasma för transfusion, OctaplasLG®,
är ett godkänt läkemedel.

Fibrinogen är ett protein som produceras i levern. Det är en av de så kallade koagulations-faktorerna (faktor I) och spelar en central roll i blodkoagulationen: Protrombin och kalciumfibrinogen omvandlas till fibrin, en viktig del av blodproppen (trombus).


Octapharmas produkter för behandling inom intensivvården:

 

Minimiinformation

albunorm® (humant albumin) 40 g/l, 50 g/l, 200 g/l och 250 g/l infusionsvätska lösning. Indikationer: För behandling av hypovolemi och för bibehållande av cirkulerande blodvolym när användningen av en kolloid är lämplig. Valet av albumin istället för artificiell kolliod görs med utgångspunkt från den enskilde patientens kliniska tillstånd och aktuella behandlingsrekommendationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot albuminprodukter eller mot något hjälpämne. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B05AA01. Datum för översyn av produktresumén: 2014-01-13. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

Minimiinformation

ocplex® (humant protrombinkomplexkoncentrat) 500 IE och 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Indikationer: Behandling av blödning och perioperativ blödningsprofylax vid förvärvad brist på protrombinkomplexets koagulationsfaktorer, såsom brist orsakad av behandling med vitamin K-antagonister eller vid överdosering av vitamin K-antagonister, när snabb korrigering av bristen krävs. Behandling av blödning och perioperativ profylax vid medfödd brist på de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna II och X, när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Känd allergi mot heparin eller anamnes på heparininducerad trombocytopeni. Individer som har IgA-brist ochh konstaterade antikroppar mot IgA. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B02BD01. Datum för översyn av produktresumén: 2017-09-05. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

Minimiinformation
atenativ® (humant antitrombin) 50 IE/ml pulver och vätska till infusionsvätska, lösning, och finns i storlekarna 500 IE och 1000 IE. Indikationer: Patienter med ärftlig antitrombinbrist: Profylax av djup ventrombos och tromboembolism i kliniska risksituationer (särskilt under kirurgi eller i samband med förlossning), vid behov tillsammans med heparin. Terapeutiskt vid djup ventrombos och tromboembolism, vid behov tillsammans med heparin. Förvärvad antitrombinbrist som vid heparinresistens associerad med låga antitrombinnivåer t.ex. vid operation med stöd av hjärtlung-maskin. Kontraindikationer: Överkänslighet mot något av innehållsämnena. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B01AB02. Datum för översyn av produktresumén: 2018-06-11. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

Minimiinformation

octaplasLG® (humant plasmaprotein för infusion) är en virusinaktiverad ABO-blodgruppsspecifik infusionsvätska, lösning om 200 ml per påse, som innehåller 45-70 mg humant plasmaprotein/ml. Indikationer: Komplex brist på koagulationsfaktorer såsom koagulopati på grund av svår leversvikt eller massiv transfusion. Som ersättning vid brist på koagulationsfaktor vid akuta situationer då ett specifikt koagulationsfaktorkoncentrat såsom faktor V eller XI ej är tillgängligt eller när en exakt laboratoriediagnos inte är möjlig. För att snabbt upphäva effekten av orala antikoagulantia (kumarin eller indanedion), när ett protrombinkomplexkoncentrat inte är tillgängligt för användning eller när behandling med K-vitamin är otillräcklig på grund av nedsatt leverfunktion eller vid akuta situationer. Vid potentiellt farliga blödningar i samband med fibrinolysbehandling, t ex med vävnadsplasminogenaktivatorer, hos patienter som inte svarar på konventionell behandling. I samband med plasmabyte vid t ex trombotisk trombocytopen purpura (TTP). Kontraindikationer: IgA-brist med kända antikroppar mot IgA. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne eller restprodukter från tillverkningsprocessen, såsom beskrivs i avsnitt 5.3 i produktresumén. Svår protein S-brist. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B05AA. Datum för översyn av produktresumén: 2018-05-21. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

 Minimiinformation

fibryga® (humant fibrinogen) 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning. Indikationer: Behandling av blödningar samt perioperativ profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi med känd blödningsbenägenhet. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B02BB01. Datum för första godkännande/översyn av produktresumén 2017-07-10. För ytterligare information, se www.fass.se.
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.