header image

Intensivvård

Albumin är det protein som förekommer i störst mängd i plasma. Det binder vatten och upprätthåller en stor del av det kolloidosmotiska trycket. Vid stora blodförluster blir albuminförlusten stor och risk för hypovolemi  föreligger.  Albumin ges för att behandla hypovolemi och för att bibehålla cirkulerande blodvolym. En annan viktig egenskap hos albumin är att transportera olika ämnen, som t ex fettsyror, hormoner och läkemedel.

 

Antitrombin är blodets viktigaste koagulationshämmare. Patienter med ärftlig antitrombinbrist kan  behandlas profylaktiskt  eller terapeutiskt med antitrombin vid kliniska risksituationer för blodpropp (t ex vid kirurgi eller i samband med förlossning). Antitrombinbehandling kan även ges vid förvärvad antitrombinbrist som vid heparinresistens associerad med låga antitrombinnivåer t ex vid operation med stöd av hjärtlungmaskin.


För att akut behandla eller förebygga blödning orsakad av behandling med blodförtunnande vitamin K-antagonister, t ex warfarin, används protrombinkomplexkoncentrat som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII,  IX och X. Det kan också användas för att behandla eller förebygga blödning vid medfödd brist på någon av de ingående protrombinkomplexets faktorer när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå.

 

Vid andra komplicerade intensivvårdstillstånd krävs tillförsel av många av de faktorer som finns i plasma, varför plasma ges som transfusion. Det kan t ex handla om komplex koagulationsfaktorbrist i samband med massiva blödningar eller svår leversvikt. Octapharmas virusinaktiverade och standardiserade plasma för transfusion, OctaplasLG®,
är ett godkänt läkemedel.

Fibrinogen är ett protein som produceras i levern. Det är en av de så kallade koagulations-faktorerna (faktor I) och spelar en central roll i blodkoagulationen: Protrombin och kalciumfibrinogen omvandlas till fibrin, en viktig del av blodproppen (trombus).


Octapharmas produkter för behandling inom intensivvården:

albunorm® (40 g/l, 50 g/l och 200 g/l) används framför allt för att återställa och upprätthålla den cirkulerande blodvolymen vid påvisad volymbrist. albunorm® genomgår pastöriseing, både under tillverkningen och som färdig produkt.

Fass-text för sjukvårdspersonal:
albunorm 40 g/l, albunorm 50 g/l, albunorm 200 g/l

ocplex® (internationellt octaplex®) är ett protrombinkomplexkoncentrat som innehåller de K-vitaminrelaterade koagulationsfaktorerna II, VII, IX, X samt protein S och C. Det används vid brist på protrombinkomplexets koagulations-
faktorer, t ex vid svår blödning i samband med warfarinbehandling. ocplex® virusinaktiveras med SD-metoden och nanofiltrering.

Fass-text för sjukvårdspersonal

atenativ®, som är ett antitrombinkoncentrat, används vid svåra koagulationsrubbningar hos vissa intensivvårdspatienter. atenativ® ges också till personer med medfödd antitrombin-
brist, som löper ökad risk för blodpropp vid speciella situationer, som t ex operation eller graviditet och förlossning. atenativ® virusinaktiveras med SD-metoden och värmebehandlas i lösning (60° C i 10 timmar).

Fass-text för sjukvårdpersonal

octaplasLG® är en virusinaktiverad plasma och ett registrerat läkemedel. Plasman filtreras och SD-behandlas för att göra risken för biverkningar så låg som möjligt. Risken för allvarliga transfusions-reaktioner är låg. Tillverkningsprocessen innebär att octaplasLG® uppfyller de krav på standardisering och virussäkerhet som ställs på läkemedel.

Fass-text för sjukvårdspersonal

Octaplas Publication Overview - October 2017fibryga
® innehåller humant fibrinogen som är ett protein som är viktigt för att blodet ska levra sig (koagulera). Brist på fibrinogen innebär att blodet inte levrar sig så bra som det borde, vilket leder till en ökad blödningsbenägenhet. Genom att ersätta kroppseget fibrinogen med fibryga® kan man rätta till koagulationsrubbningen. fibryga virusinaktiveras med SD-metoden och nanofiltrering.

fibryga® är tillgängligt som lyofiliserat pulver i förpackningsstorleken 1g. Pulvret löses upp med 50 ml vatten för injektioner inom cirka 5 minuter med ett specialutvecklat överföringssystem - Octajet. Efter rekonstitution innehåller fibryga® cirka 20 mg/ml humant fibrinogen. Den färdigberedda lösningen kan förvaras i upp till 24 timmar i rumstemperatur, men bör ur mikrobiologisk synvinkel, användas omedelbart efter beredning.
Fass-text för sjukvårdspersonal

Länk till film om beredning av fibryga®