header image

Sjukdomar i immunförsvaret

När vårt immunförsvar träffar på främmande ämnen, t ex bakterier och virus, bildas antikroppar mot dessa ämnen. Immunglobulin är den antikroppsaktiva delen i blodplasma.


Sjukdomarna i immunförsvaret kan delas upp i följande områden:

 

Läs mer om Octapharmas produkter inom dessa områden genom att klicka på resp. länk. 

 

 

Octapharma erbjuder följande produkter för behandling av sjukdomar i immunförsvaret:


Minimiinformation

octagam® 50 mg/ml infusionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin) för intravenös administrering. Indikationer: Substitutionsterapi vid: Primära immunbristsyndrom såsom: medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immundefekt (CVID), svåra kombinerade immundefekter, Wiskott Aldrichs syndrom. Myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med allvarlig sekundär hypogammaglobulinemi och upprepade infektioner. Barn med medfödd AIDS och upprepade infektioner. Immunmodulering vid: Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), hos barn eller vuxna med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter, Guillain-Barrés Syndrom och Kawasakis sjukdom. Kontraindikationer: Överkänslighet mot någon av de ingående komponenterna. Överkänslighet mot homologa immunglobuliner, särskilt i de mycket sällsynta fall av immunglobulin A (IgA)- brist när patienten har antikroppar mot IgA. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BA02. Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-12. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

 


Minimiinformation

octagam® 100 mg/ml infusionsvätska, lösning (humant normalt immunglobulin) för intravenös administrering. Indikationer: Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid: Primära immunbristsyndrom med nedsatt produktion av antikroppar. Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, för vilka antibiotikaprofylax har misslyckats. Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipla meylom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering. Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT). Medfödd AIDS med upprepade bakterieinfektioner. Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid: Primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter, Guillain-Barrés syndrom, Kawasakis sjukdom och Kronisk imflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP). Erfarenhet av användning av intravenösa immunglobuliner till barn med CIDP är begränsad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Octagam. Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BA02. Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-26. För ytterligare information, se www.fass.se.