header image

Rh-immunisering

På de röda blodkropparna sitter en mängd olika ämnen fästade. Några av dessa är de som ligger till grund för indelningen i olika blodgruppssystem, varav de mest kända är AB0-systemet och Rhesus (Rh)-systemet.

 

Rh-systemets mest betydelsefulla faktor kallas Rh-faktorn eller D-faktorn (därav benämningen immunglobulin anti-D). Ungefär 85 % av den svenska befolkningen har denna faktor och kallas Rh-positiva (Rh+) medan 15 % saknar denna och kallas Rh-negativa (Rh-).

 

Om en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster (vilket kan inträffa om mannen är Rh-positiv) kan Rh-faktorn på fostrets blodkroppar stimulera kvinnans immunsystem att bilda antikroppar, som är riktade mot Rh-faktorn. Den gravida kvinnan kan då bli Rh-immuniserad. Risken för Rh-immunisering är störst i samband med förlossningen, men det finns en liten risk även under graviditeten.

 

Om en Rh-immuniserad kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster, kan antikroppar mot Rh-faktorn gå över från hennes blod till fostrets blod och angripa de röda blodkropparna, som ju har Rh-faktorn på sin yta. Fostrets röda blodkroppar förstörs därvid och följderna kan bli mycket allvarliga.


Genom att tillföra immunglobulin anti-D till den Rh-negativa kvinnan kan Rh-immunisering förhindras. Behandling med immunglobulin anti-D ges till alla kvinnor som är Rh-negativa, om fostret är Rh-positivt. Behandlingen ges också till Rh-negativa kvinnor i samband med kirurgiska aborter eller sena missfall och vid eventuella ingrepp under graviditeten, t ex i samband med fostervattensprov. Immunglobulin anti-D skall inte ges till redan Rh-immuniserade kvinnor.


Nya injektioner med immunglobulin anti-D ges varje gång en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster. En injektion ges efter att graviditeten avslutats. En första dos kan även ges under graviditeten.


De injicerade antikropparna försvinner efter hand och är helt borta inom sex månader.

Octapharmas läkemedel för Rh-immunisering är:

 Minimiinformation
rhesonativ® 625 IE/ml injektionsvätska, lösning (humant Anti-D immunglobulin) för intramuskulär administrering. Indikationer: Profylaktiskt mot Rh-immunisering hos Rh-negativa kvinnor. Antenatal profylax: Planerad antenatal profylax samt antenatal profylax vid graviditetskomplikationer, såsom abort/hotande missfall, extrauterin graviditet eller mola hydatidosa, intrauterin fosterdöd (IUFD), transplacental blödning (TPB) till följd av blödning före förlossningen, amniocentes, korionbiopsi, manipulativa obstetriska behandlingar, t.ex. extern fostervändning, invasiva ingrepp, navelsträngsprov, trubbigt buktrauma eller terapeutiska ingrepp på fostret. Postnatal profylax: Graviditet/förlossning av Rh(D)-positivt (D, Dsvag, Dpartiell) barn. Behandling av Rh-negativa personer efter inkompatibla transfusioner med Rh-positivt blod eller andra produkter som innehåller röda blodkroppar, t.ex. trombocytkoncentrat. Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BB01. Datum för översyn av produktresumén: 2015-02-20. För ytterligare information, se www.fass.se.