Sekretesspolicy för farmakovigilansdata

Syftet med datainsamlingen

Octapharma Nordic AB använder och delar med sig av rapporterade data endast för farmakovigilansändamål. Farmakovigilans är den farmakologiska vetenskapen om insamling, upptäckt, bedömning, förståelse och förhindrande av biverkningar eller andra läkemedelsrelaterade problem. Rapporterade data sammanställs i anonymiserad form till en rapport som överförs till Octapharmas globala farmakovigilansdatabas hos Octapharma Pharmazeutika Produktions.ges.m.b.H., Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike, som används för att administrera och registrera rapporterade data.

Hantering av rapporten (delas med berörda företag i Octapharma-koncernen och myndigheter)

Octapharma Nordic AB översänder rapporten till Octapharma Pharmazeutika produktion.ges.m.b. H., Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike, som ansvarar för den globala farmakovigilansdatabasen.

Octapharma är skyldigt att rapportera farmakovigilansrelaterad information till hälsomyndigheter i hela världen (inklusive länder som kan ha en annan dataskyddsnivå än EU). Rapporterna kan innehålla detaljer om händelsen men bara en begränsad mängd personuppgifter:

  • För patienter kan rapporten innehålla initialer, födelsedatum och kön, rapporterad reaktion inklusive resultat, relevanta laboratoriedata, information om det misstänkta läkemedlet (dos, administreringssätt, indikationer för användning), information om behandling (varaktighet), information om samtidig medicinering och relevant medicinsk historik. Dessa data innehåller aldrig patientens namn.

  • För personerna som rapporterar innehåller rapporten initialer, tjänsteställning (t.ex. läkare, apotekare osv.) samt eventuellt adress och telefonnummer. Kontaktinformationen behövs för att möjliggöra uppföljning med rapportören för att få så hög kvalitet och så fullständig information som möjligt om biverkningarna. Om rapportören inte vill lämna sina kontaktuppgifter till Octapharma eller myndigheterna kan ordet ”Sekretess” skrivas in i rapportörens namnfält istället för rapportörens namn.

För att uppfylla juridiska krav och skyldigheter kan Octapharma även överföra dina rapporterade data till Octapharmas närstående företag, affärspartner eller tredjepartsföretag som Octapharma auktoriserat för detta ändamål inom och utanför EU. När uppgifter överförs säkerställer vi ett adekvat skydd för personuppgifter genom avtal.

Datalagringstid

Eftersom rapporter om biverkningar är viktiga av folkhälsoskäl förvaras rapporterna i enlighet med tillämplig lagstiftning, som för närvarande föreskriver en minsta lagringstid på 10 år efter att försäljningstillståndet för produkten återkallats i det sista land där produkten registrerats.

Begäran om information om behandling av dina personuppgifter

På din begäran informerar vi dig om vilka uppgifter vi lagrar om dig och för vilka ändamål. Du kan också begära att dina personuppgifter tas bort, korrigeras eller att användningen av dem begränsas. Dina rättigheter kan dock begränsas på grund av Octapharmas berättigade intresse eller på grund av skyldigheter som Octapharma åläggs genom lagar och bestämmelser.

Du kan också motsätta dig behandling av dina personuppgifter för överföring till myndigheter utanför EU enligt ovan, om inte Octapharmas berättigade intresse har företräde eller Octapharma är skyldigt att göra det enligt lagar och bestämmelser.

Om du har frågor eller önskemål om dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till gdpr@octapharma.se.

Dessutom kan du om du är osäker även kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten: Datainspektionen, www.datainspektionen.se