header image

Energi

Byggnaderna och tillverkningsprocesserna kräver både värme och kyla. Eftersom tillverkningen till stor del utförs i s k renhetsklassade utrymmen, finns behov av stora luftomsättningar vilket normalt medför kostsam uppvärmning av inomhusluften. Vi har installerat värmeväxlare för att ta hand om energin i den utgående luften.

 

Värmen framställs i två ångpannor på området med verkningsgrader över 90 %. Den inköpta elenergin är miljömärkt (Naturskyddsföreningens Bra Miljöval). Företaget är också anslutet till fjärrvärmenätet för uppvärmning av byggnaderna.

 

För att tillföra kyla i våra processer använder vi ett sjövattensystem. Det slutna sjövattensystemet medför att vi under en stor del av året har tillgång till frikyla. Det utgående sjövattnet återförs till sjön. En stor fördel med sjövattenkyla är att det inte bidrar till ökad ljudnivå, vilket är speciellt viktigt i en stadsmiljö.

 

Transporter och leverantörer

Blodplasma, kemikalier, kvävgas, etanol, eldningsolja och andra råvaror transporteras dagligen till anläggningen på Kungsholmen eller till centrallagret i Märsta. Avfall från tillverkningen och övriga verksamheter transporteras för omhändertagning på avfallsanläggningar. Företaget befinner sig i ett fortsatt expansivt skede vilket tidvis medför transporter av byggmaterial och byggavfall, samt att många entreprenörer behöver tillträde till området. En kemikalie- och avfallsstation har uppförts på industriområdet. Stationen medför säkrare hantering av brandfarlig vara och innebär även färre transporter till och från området. 

  

Tillbaka