header image

Organisation

Octapharma i Sverige är organiserat i två separata bolag; Octapharma AB och Octapharma Nordic AB. I Octapharma AB ingår plasmainköp, teknik- och processutveckling, produktion och kvalitetskontroll. Här finns också staberna (HR, finans, IT och miljö), som arbetar för båda bolagen. Alex Scheepers är VD för Octapharma AB.


I Octapharma Nordic AB ingår marknadsföring & försäljning, information och marknadskommunikation. Octapharma Nordic har det övergripande försäljningsansvaret för Octapharmas samtliga produkter i de nordiska länderna, Ryssland, Central- och Östeuropa, samt i vissa forna Sovjetstater. Tobias Marguerre är VD för Octapharma
Nordic AB.

Forskning och utveckling
Totalt har Octapharma ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt i olika faser som delvis bedrivits i Stockholm. Här har man arbetat fram ett genteknologiskt framställt FVIII-koncentrat för behandling av hemofili A. Produkten är den första av sitt slag i världen som framställs ur en mänsklig cellinje. Även produktionen av detta läkemedel sker i Stockholm. Här finns också företagets centrum för avancerad virustestning.

 

Tillverkning
Tillverkning av plasmabaserade läkemedel är mycket komplex. Den består av en stegvis utfällning av proteiner (äggviteämnen) ur en bestämd mängd blodplasma, s k plasmafraktionering. En metod för detta utvecklades på 1940-talet av professor Cohn I Boston. Genom att variera temperatur, jonstyrka, pH och etanolhalt fälls de olika huvudproteinerna ut. Dessa renas sedan vidare och virussäkras före sluttillverkningen.

 

Regelverket och kontrollen av blodplasma och plasmabaserade läkemedel är mycket omfattande.

 

Läs mer >> om Kvalitet och säkerhet